UMIESZCZENIE W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

al. Sienkiewicza 20

76 - 200 Słupsk

tel. +48 59 841 43 11, fax +48 59 841 01 96

sekretariat@pcpr.slupsk.pl

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

czynne jest codziennie

od poniedziałku do piątku

w godz. 7.30 - 15.30

Sprawy prowadzi:

Zespół ds. świadczeń i pomocy specjalistycznej

pok. nr 9, tel. 59 848-10-94

 

DECYZJA W SPRAWIE UMIESZCZENIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

I. Podstawa prawna wykonywania usługi:

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Z 2012 r. poz. 964).

 

II. Wymagane dokumenty:

Do domu pomocy społecznej kieruje się na podstawie:

1. pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, zwanej dalej „osobą ubiegającą się”, złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub pobytu w dniu jej kierowania; za zgodą osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego wniosek może zgłosić inna osoba fizyczna lub prawna, a także powiatowe centrum pomocy rodzinie lub ośrodek pomocy społecznej;

2. rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się w dniu jej kierowania, zawierającego w szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę.

Do wniosku, o którym mowa w pkt 1, dołącza się:

1. decyzję o przyznaniu osobie ubiegającej się zasiłku stałego oraz jej pisemną zgodę na ponoszenie opłaty za pobyt w domu;

2. decyzję organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty i na jej potrącanie przez właściwy organ emerytalno-rentowy ze świadczenia emerytalnego lub rentowego, zgodnie z odrębnymi przepisami;

3. oświadczenia o wysokości dochodu osoby ubiegającej się, małżonka, zstępnych przed wstępnymi zobowiązanych do ponoszenia opłaty, oświadczenie o wysokości dochodu osoby małoletniej, w przypadku gdy opłatę będzie ponosić przedstawiciel ustawowy;

4. zaświadczenie, o którym mowa w art. 22 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2012 r. poz. 400);

5. pisemną zgodę osoby ubiegającej się lub przedstawiciela ustawowego na potrącanie z zasiłku stałego opłaty za pobyt w domu – w przypadku wyrażenia takiej zgody;

6. pisemną zgodę ośrodka pomocy społecznej na potrącanie z zasiłku stałego osoby ubiegającej się opłaty za pobyt w do­mu – w przypadku skierowania do domu ponadgminnego.

III. Miejsce składania dokumentów:

  1. Osobiście - w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, pokój nr 9, I piętro.

  2. Za pośrednictwem poczty - na adres PCPR podany w górnej części karty.

IV. Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie.

V. Sposób załatwienia sprawy:

Decyzja administracyjna o umieszczeniu w domu pomocy społecznej.

VI. Odbiór informacji:

1. Osobiście przez wnioskodawcę, w pokoju nr 9 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Słupsku.

2. Za pośrednictwem poczty, na adres wskazany we wniosku.

 

VII. Termin załatwienia sprawy:

  1. Sprawa winna zostać rozpatrzona w terminie jednego miesiąca od daty złożenia wniosku,

  2. W uzasadnionych przypadkach załatwienie sprawy może zostać przedłużone (na podstawie art. 36 § 1 KPA) do czasu uzyskania informacji lub otrzymania brakującej dokumentacji mającej wpływ na wydanie decyzji administracyjnej

  3. W przypadku braku wolnych miejsc termin załatwienia sprawy uzależniony jest od liczby osób oczekujących na umieszczenie w domu pomocy społecznej.

VIII. Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku.

IX. Inne informacje:

Decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej w imieniu Starosty wydaje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, po przedłożeniu przez organ gminy właściwy dla zainteresowanej osoby decyzji o skierowaniu i decyzji ustalającej opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej.

 

 

 

Metryczka karty usługi

Czynność

Opracował

Sprawdził

Zatwierdził

Osoba

Danuta Woźniak

Danuta Woźniak

Urszula Dąbrowska

Stanowisko

Pracownik socjalny

Pracownik socjalny

Dyrektor

Data

02.11.2015 r.

02.11.2015 r.

06.11.2015 r.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Radzik 31-12-2012 11:46:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wioleta Młynarczyk 13-11-2015
Ostatnia aktualizacja: Wioleta Młynarczyk 29-01-2019 15:39:44